Cookie Consent by Free Privacy Policy website Mälardalstrafik inleder samarbete med Transdev | Mälardalstrafik Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Mälardalstrafik inleder samarbete med Transdev

Mälardalstrafik förbereder för framtida trafik och har som ett led i den fortsatta utvecklingen ingått avtal med Transdev avseende driften av den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen. Transdev tar över ansvaret för trafiken för Mälartågs samtliga fem regionaltågslinjer från och med den 16 juni 2024. Avtalstiden är två år.

Mälardalstrafiks uppdrag är att, genom ett effektivt trafikutbud och attraktiva tjänster, bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälarregion. För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver Mälardalstrafik löpande säkerställa resenärernas möjligheter att resa med Mälartåg och i det ingår att utvärdera vilka alternativ som bäst tillser en välfungerande tågtrafik. 

En gemensam översyn av formerna för samarbetet har skett med nuvarande trafikföretag MTR mot bakgrund av utmaningarna i tågtrafiken, som orsakat trafikstörningar och drabbat resenärerna. Trots att en rad gemensamma åtgärder genomförts har trafiksituationen inte nått en tillfredställande nivå. Mälardalstrafik och MTR har därför kommit överens om att det krävs en förändring och att nuvarande avtal ska avslutas i förtid. 

Som en följd av det förtida upphörandet och för att skapa möjligheter för en fortsatt utveckling av Mälartåg tecknar Mälardalstrafik ett nytt avtal med Transdev, med stöd i EU:s kollektivtrafikförordning. Det är ett så kallat nödavtal. Avtalstiden är två år och Transdev tar över driften av tågtrafiken från och med den 16 juni 2024. 

”Det enskilt viktigaste uppdraget Mälardalstrafik har är att säkra resenärernas pendlingsmöjligheter i Stockholm-Mälardalen. Därför har vi genomfört en grundlig översyn med våra resenärer i fokus. I god dialog med MTR har vi sett över formerna för vårt samarbete och gemensamt kommit fram till att avsluta avtalet, och tillsammans med Transdev tar vi nu nästa steg att fortsatt utveckla Mälartåg och regionaltågsresandet”, säger Helena Ekroth, vd, Mälardalstrafik. 

“Vi har gjort vårt yttersta för att utveckla Mälartågstrafiken med resenärernas bästa i fokus. Framför allt har vi utbildat ett stort antal nya lokförare som idag kör för Mälartåg vilket kommer vara resenärerna till stor nytta många år framöver. Inom nuvarande avtal har det dock inte varit möjligt att uppnå en hållbar finansiell situation, eller leverera den trafik som avtalet kräver”, säger Caroline Åstrand, koncernchef och vd för MTR Nordic. 

“Det är ett stort och ansvarsfullt arbete som ligger framför oss. Mälartågs medarbetare är nyckeln till att det här ska bli lyckat. Vi kommer att arbeta nära MTR, Mälardalstrafik och de olika fackförbunden för att skapa en smidig övergång. Det handlar om ett lagarbete från början till slut och vi ser fram emot att så fort som möjligt träffa våra nya kollegor, säger Anna Höjer, vd, Transdev Sverige. 

Förberedelserna inför överlämningen av verksamheten från MTR till Transdev påbörjas omgående. I enlighet med tillämplig lagstiftning kommer Transdev att erbjuda medarbetare som arbetar inom verksamheten anställning.  

Parallellt med ingånget nödavtal fortsätter Mälardalstrafiks arbete med en ny upphandling av ett långsiktigt avtal. Processen påbörjades i oktober 2023 genom publicering av en TED-annons i enlighet med EU:s gällande regler (artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafiksförordning). Detta ska ske minst ett år innan ett eventuellt anbudsförfarande för en ny trafikupphandling kan inledas.  

Fakta om avtal om nödåtgärder 

Ett avtal om nödåtgärder, så kallat nödavtal, syftar till att säkerställa samhällsviktig allmäntrafik och regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70. Ett nödavtal får ingås vid trafikstörningar eller vid överhängande risk för sådana störningar. I förordningen finns krav bland annat avseende ersättningsmodell och maximal avtalstid. 

 Om Mälardalstrafik 

Mälardalstrafik ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Under 2023 ökade tågresandet i Stockholm-Mälardalen och 12,5 miljoner resor gjordes med Mälartåg.