Upphandling Etapp 2

 
 

Samråd inför upphandling (SIU)

Mälardalstrafik bjuder härmed in till samråd inför upphandling (SIU) för upphandling av regionaltågstrafik i Mälardalen. 

Datum: 2019-06-13
Tid: 8:30-12:00
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm 
Anmälan:  upphandling@malardalstrafik.se
Sista anmälningsdag:     2019-06-10
Övrigt: Antal deltagare per företag är begränsat till två personer. 

 

Se pdf för mer information.
 

Presentation SIU 13 juni    Presentation SIU 13 juni

Inbjudan SIU Mälardalstrafik    Inbjudan SIU Mälardalstrafik

 
 

Bakgrund

Mälardalstrafik har av sina ägare fått i uppdrag att ingå avtal om allmän trafik för i huvudsak regionaltågstrafik på ett antal sträckor. I uppdraget ingår också att sälja periodbiljetten Movingo, som gäller för resor i regionaltågstrafik och i den lokala kollektivtrafiken.

Mälardalstrafik har idag ett trafikavtal med SJ, övergångsavtalet, som innebär att SJ mot ersättning utför trafik på fyra linjer. Till dessa linjer införskaffas nya Mälartåg-fordon (littera ER1), samt en depå i Eskilstuna. Mälartåg och depån kommer initialt nyttjas av SJ inom ramen för övergångsavtalet. Från 2020 kommer trafiken profileras under namnet Mälartåg.

Därutöver har Mälardalstrafik flera avtal tecknade med SJ och TrosaBussen om trafik som utförs som egentrafik. Dessa avtal innehåller ingen trafikersättning, utan reglerar giltighet för Movingo samt att trafikutbudet uppfyller regionens behov.

Upphandling av kommande trafikavtal – Etapp 2

Mälardalstrafik avser upphandla nya trafikavtal för trafik från den 12 december 2021, vidare kallat Etapp 2. En förutsättning är att beslut om detta fattas av Mälardalstrafiks ägarkrets. Nedan redovisas en schematisk bild över beslutsprocessen.

Tidplan etapp 2

Som en del i beslutsprocessen för nästkommande avtalsperiod har ett inriktningsbeslut tagits fram, vilket pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud, tåganskaffning, affärsmodell och ekonomi. Inriktningsbeslutet omfattar både trafik som ingår i Mälartåg och trafik som antas kunna utföras utan ersättning inom ramen för Movingo-avtal. Tecknade av Movingo-avtal antas ske parallellt med avtalsprocessen för Mälartåg.

Inriktningsbeslutet behandlas under 2018 av Mälardalstrafiks sex ägare och följs därefter upp av ett genomförandebeslut. I genomförandebeslutet ingår överenskommelse om och beslut om allmän trafikplikt, uppdrag åt Mälardalstrafik att teckna avtal samt eventuellt uppdrag till AB Transitio att anskaffa ytterligare Mälartågs-fordon. Genomförandebeslutet antas fattas under vintern och våren 2019.

 

 

 

Inriktning för upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2    Inriktning för upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

 

KONTAKTA OSS

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: info@malardalstrafik.se

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB 
c/o Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm