Upphandling Etapp 2

 
 

Historiskt trafikavtal för Mälartåg 

Den 9 december beslutade Mälardalstrafik att tilldela MTR Jota AB uppdraget att köra Mälartågs trafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll från den 12 december 2021. Det är ett historiskt trafikavtal som gäller i åtta år med möjlighet till förlängning och motsvarar ett värde om fyra miljarder kronor.  

Det nya Mälartågsavtalet omfattar trafik på fem regionala tåglinjer i Stockholm-Mälardalen, från Linköping i söder till Gävle i norr, Stockholm i öster och Örebro i väster. Från trafikstarten i december 2021 inkluderas även Upptåget i Mälartågs trafiksystem. Det nya trafikavtalet omfattar, förutom tågtrafiken, ansvar för drift och underhåll av fordonen och depån i Eskilstuna, samtidigt som ännu fler nya moderna tåg successivt sätts i trafik och avgångarna blir fler på flera linjer.

Fokus har varit att skapa ett avtal som ger hög kvalitet, punktlig trafik, välskötta tåg och en väl underhållen fordonsdepå, och därigenom nöjda kunder.

Samtidigt med starten av det nya avtalet, från den 12 december 2021, kommer Mälardalstrafik att ta ett ökat ansvar för kundservice och biljettförsäljning.

Avtal tecknas när avtalsspärren löpt ut.

 

 
 
Bakgrund

Mälardalstrafik har av sina ägare fått i uppdrag att ingå avtal om allmän trafik för i huvudsak regionaltågstrafik på ett antal sträckor. I uppdraget ingår också att sälja periodbiljetten Movingo, som gäller för resor i regionaltågstrafik och i den lokala kollektivtrafiken.

Mälardalstrafik har idag ett trafikavtal med SJ, övergångsavtalet, som innebär att SJ mot ersättning utför trafik på fyra linjer. Till dessa linjer införskaffas nya Mälartåg-fordon (littera ER1), samt en depå i Eskilstuna. Mälartåg och depån kommer initialt nyttjas av SJ inom ramen för övergångsavtalet. Från 2020 kommer trafiken profileras under namnet Mälartåg.

Därutöver har Mälardalstrafik flera avtal tecknade med SJ och TrosaBussen om trafik som utförs som egentrafik. Dessa avtal innehåller ingen trafikersättning, utan reglerar giltighet för Movingo samt att trafikutbudet uppfyller regionens behov.

Upphandling av kommande trafikavtal – Etapp 2

Mälardalstrafik avser upphandla nya trafikavtal för trafik från den 12 december 2021, vidare kallat Etapp 2. En förutsättning är att beslut om detta fattas av Mälardalstrafiks ägarkrets. Nedan redovisas en schematisk bild över beslutsprocessen.

Tidplan etapp 2

Som en del i beslutsprocessen för nästkommande avtalsperiod har ett inriktningsbeslut tagits fram, vilket pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud, tåganskaffning, affärsmodell och ekonomi. Inriktningsbeslutet omfattar både trafik som ingår i Mälartåg och trafik som antas kunna utföras utan ersättning inom ramen för Movingo-avtal. Tecknade av Movingo-avtal antas ske parallellt med avtalsprocessen för Mälartåg.

Inriktningsbeslutet behandlas under 2018 av Mälardalstrafiks sex ägare och följs därefter upp av ett genomförandebeslut. I genomförandebeslutet ingår överenskommelse om och beslut om allmän trafikplikt, uppdrag åt Mälardalstrafik att teckna avtal samt eventuellt uppdrag till AB Transitio att anskaffa ytterligare Mälartågs-fordon. Genomförandebeslutet antas fattas under vintern och våren 2019.

 

 

 

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0770-160 100 eller via mail till kundservice@sj.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm