SAMVERKANSAVTALET OM REGIONALTÅGSTRAFIKEN

 
 

Den trafik som Mälardalstrafik organiserar regleras i ett samverkansavtal, som ingåtts mellan de kollektivtrafikansvariga i Mälardalen. Samverkansavtalet beskriver översiktligt vilken trafik som ska bedrivas, hur det ska gå till och hur kostnaderna ska fördelas. Mellan Mälardalstrafik och ägarkretsen finns i nästa steg tecknat ett uppdragsavtal, som reglerar Mälardalstrafiks uppdrag i förhållande till ägarkretsen. Uppdragsavtalet utgör också en bilaga (bilaga A) i samverkansavtalet.

Innan Samverkansavtalet togs fram hade de kollektivtrafikansvariga ingått en avsiktsförklaring, vilken grundades på den syn på trafikens utveckling som uttrycks i de trafikförsörjningsprogram som fastställdes under 2012. I avsiktsförklaringen återfinns politiska motiveringar till varför den trafiken ska etableras och vilka mål man avser uppnå. Avsiktsförklaringen ingår i samverkansavtalet som en bilaga (bilaga H).

Samverkansavtal
Bilaga A – Uppdragsavtal
Bilaga B – Trafikutbud etapp 1
Bilaga C – Finansiering
Bilaga D – Principer för prissättning
Bilaga E – Anskaffning av fordon
Bilaga F – Planeringsprocess
Bilaga G – Affärsmodell
Bilaga H – Avsiktsförklaringen
Förhandlingsprotokoll

 
 

BESLUT OM ALLMÄN TRAFIKPLIKT

 
 

Enligt kollektivtrafiklagen måste ett avtal om allmän trafik, dvs de avtal Mälardalstrafik tecknar med trafikföretag om att erbjuda trafiktjänster till allmänheten, föregås av ett beslut om allmän trafikplikt. För Mälardalstrafiks trafik har detta beslut fattats av Region Stockholm genom beslut i Trafiknämnden.

 

KONTAKTA OSS

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: info@malardalstrafik.se

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB 
c/o Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm