SAMVERKANSAVTALET OM REGIONALTÅGSTRAFIKEN

 
 

Den trafik som Mälardalstrafik organiserar regleras i ett samverkansavtal, som ingåtts mellan de kollektivtrafikansvariga i Mälardalen. Samverkansavtalet beskriver översiktligt vilken trafik som ska bedrivas, hur det ska gå till och hur kostnaderna ska fördelas. Mellan Mälardalstrafik och ägarkretsen finns i nästa steg tecknat ett uppdragsavtal, som reglerar Mälardalstrafiks uppdrag i förhållande till ägarkretsen. Uppdragsavtalet utgör också en bilaga (bilaga A) i samverkansavtalet.
Innan Samverkansavtalet togs fram hade de kollektivtrafikansvariga ingått en avsiktsförklaring, vilken grundades på den syn på trafikens utveckling som uttrycks i de trafikförsörjningsprogram som fastställdes under 2012. I avsiktsförklaringen återfinns politiska motiveringar till varför den trafiken ska etableras och vilka mål man avser uppnå. Avsiktsförklaringen ingår i samverkansavtalet som en bilaga (bilaga H).

 

 
 

Mälardalstrafiks nuvarande trafikavtal för den trafik som ska ingå i Mälartåg löper ut i december 2021. För att Mälardalstrafik ska kunna nyupphandla trafiken inför Etapp 2 krävs förnyade uppdrag från ägarregionerna, inklusive nytt beslut om allmän trafikplikt. Ägarregionerna har under första halvåret 2019 fattat de nödvändiga besluten och nedan finns uppdaterat avtal och avtalsbilagor gällande Etapp 2.

 

 
 

BESLUT OM ALLMÄN TRAFIKPLIKT

 
 

Enligt kollektivtrafiklagen måste ett avtal om allmän trafik, dvs de avtal Mälardalstrafik tecknar med trafikföretag om att erbjuda trafiktjänster till allmänheten, föregås av ett beslut om allmän trafikplikt. För Mälardalstrafiks trafik har detta beslut fattats av Region Stockholm genom beslut i Trafiknämnden.

Beslut om allmän trafikplikt inför Etapp 2 har fattats i  Trafiknämnden.

 
 

Förfrågan om periodkortsgiltighet på spårbunden kommersiell trafik

 

I syfte att fortsätta skapa ett sammanhållet trafiksystem i Stockholm-Mälarregionen avser Mälardalstrafik anskaffa nya avtal om periodkortsgiltighet för resenärer med Movingobiljett, som ett komplement till Mälartågs egna trafikutbud. Periodkortsgiltigheten avser tågsträckor inom Mälardalsregionen som inte trafikeras eller delvis trafikeras av Mälartåg.

 

Denna förfrågan om att teckna avtal om periodkortsgiltighet vänder sig till järnvägsföretag som planerar att driva egen tågtrafik med egna fordon, på nedanstående sträckor fr o m 12 december 2021:

 

• Laxå-Hallsberg-Kumla-Örebro S/C-Arboga-Köping-Västerås-Enköping-Bålsta-Sundbyberg-Stockholm C

• Linköping-Norrköping-Flemingsberg-Stockholm C-Arlanda-Uppsala-Tierp

• Stockholm C-Märsta-Knivsta-Uppsala

 

Processen att teckna avtal om periodkortsgiltighet inleds med att järnvägsföretag anmäler sitt intresse. Mer information kring Intresseanmälan hittar du här.

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0770-160 100 eller via mail till kundservice@sj.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm