SAMVERKANSAVTALET OM REGIONALTÅGSTRAFIKEN

 
 

Den trafik som Mälardalstrafik organiserar regleras i ett samverkansavtal, som ingåtts mellan de kollektivtrafikansvariga i Mälardalen. Samverkansavtalet beskriver översiktligt vilken trafik som ska bedrivas, hur det ska gå till och hur kostnaderna ska fördelas. Mellan Mälardalstrafik och ägarkretsen finns i nästa steg tecknat ett uppdragsavtal, som reglerar Mälardalstrafiks uppdrag i förhållande till ägarkretsen. Uppdragsavtalet utgör också en bilaga (bilaga A) i samverkansavtalet.
Innan Samverkansavtalet togs fram hade de kollektivtrafikansvariga ingått en avsiktsförklaring, vilken grundades på den syn på trafikens utveckling som uttrycks i de trafikförsörjningsprogram som fastställdes under 2012. I avsiktsförklaringen återfinns politiska motiveringar till varför den trafiken ska etableras och vilka mål man avser uppnå. Avsiktsförklaringen ingår i samverkansavtalet som en bilaga (bilaga H).

 

Samverkansavtal    Samverkansavtal

Bilaga A - Uppdragsavtal    Bilaga A - Uppdragsavtal

Bilaga B - Trafikutbud Etapp 1    Bilaga B - Trafikutbud Etapp 1

Bilaga C - Finansiering    Bilaga C - Finansiering

Bilaga D - Principer för prissättning    Bilaga D - Principer för prissättning

Bilaga E - Anskaffning av fordon    Bilaga E - Anskaffning av fordon

Bilaga F - Planeringsprocess    Bilaga F - Planeringsprocess

Bilaga G - Affärsmodell    Bilaga G - Affärsmodell

Bilaga H - Avsiktsförklaring    Bilaga H - Avsiktsförklaring

Förhandlingsprotokoll    Förhandlingsprotokoll

 
 

Mälardalstrafiks nuvarande trafikavtal för den trafik som ska ingå i Mälartåg löper ut i december 2021. För att Mälardalstrafik ska kunna nyupphandla trafiken inför Etapp 2 krävs förnyade uppdrag från ägarregionerna, inklusive nytt beslut om allmän trafikplikt. Ägarregionerna har under första halvåret 2019 fattat de nödvändiga besluten och nedan finns uppdaterat avtal och avtalsbilagor gällande Etapp 2.

 

Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i östra Sverige avseende uppdateringar inför etapp 2    Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i östra Sverige avseende uppdateringar inför etapp 2

Bilaga A - Uppdragsavtal Etapp 2    Bilaga A - Uppdragsavtal Etapp 2

Bilaga B - Trafikutbud Etapp 2    Bilaga B - Trafikutbud Etapp 2

Bilaga E - Tillhandahållande av fordon Etapp 2    Bilaga E - Tillhandahållande av fordon Etapp 2

Bilaga G - Affärsmodell Etapp 2    Bilaga G - Affärsmodell Etapp 2

 
 

BESLUT OM ALLMÄN TRAFIKPLIKT

 
 

Enligt kollektivtrafiklagen måste ett avtal om allmän trafik, dvs de avtal Mälardalstrafik tecknar med trafikföretag om att erbjuda trafiktjänster till allmänheten, föregås av ett beslut om allmän trafikplikt. För Mälardalstrafiks trafik har detta beslut fattats av Region Stockholm genom beslut i Trafiknämnden.

Beslut om allmän trafikplikt inför Etapp 2 har fattats i  Trafiknämnden.

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0770-160 100 eller via mail till kundservice@sj.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: info@malardalstrafik.se

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB 
c/o Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm